Min klage Til Ejerlauget 31 oktober 2015 og forløbet.

Adgangsvej 17-11-2015

Skrivelse sendt den 10 nov. 2015

Til Ejerlauget Stejlbjergkvarteret, Kolding

Nu har vi fået 3 fliserækker på adgangsvejen til Skråningen 11, og vi har også fået synlig lys fra pullert lampen så vi kan se om aftenen.

Det har havemanden klaret flot, men jeg vil stadig fastholde min klage over manglende vedligehold af fællesarealerne på matr. 57by. Ifølge beplantningsplanen skal busket arealet holdes således at frugtbuskene kan gro frit og at hækken op mod parkeringsarealet samt stien ned til Skråningen kan klippes på begge sider.

Jeg medsender som vedhæftet fil, brev som Ole Bjørn Christensen har sendt til Kirsten Jepsen den 05-03-2007 som også omhandler vedligehold, se side 2 det indrammede hvor vedligehold omtales og hvor Beboerrepræsentationen opfordres til at meddele konkrete klagepunkter, hvorefter han vil se på dem.

Dette er en klage jeg indsendte den 31 oktober.

Til Ejerlauget  Stejlbjergkvarteret-Kolding

Klage over manglende vedligehold af fællesarealer, specielt Matrikel 57by Skråningen 11 Kolding.
Jeg må konstatere at fællesarealerne på matr. 57by ikke eller kun delvis har været vedligeholdt siden Hr. Ole Bjørn Christensen juli 2006 har overtaget administrationen af Ejerlauget Stejlbjergkvarteret, Kolding.

Jeg vil gøre opmærksom på at ifølge vedligeholdelsesplan for Busket må udhængende grene ikke genere færdslen, jeg medsender 3 dokumenter for at illustrere sagen og håber på snarlig reaktion.

Kurt Jepsen

  • Beplantningsplan matr. 57by

  • BUSKET (vedligeholdelses anvisning)

  • Adgangsvej Skråningen 11 Den 29 oktober 2015

Kolding EjendomsInvest reaktion på klagen

Skrivelse modtaget den 5 november fra Kolding EjendomsInvest

Vi har erfaret, at der bliver opmagasineret effekter på fællesarealerne på Skråningen 11, Kolding.

Der henstår effekter både i opgangen, samt på fællesarealerne i kælderen – udenfor kælderrummene. Se vedhæftede billeder.

Dette udgør en forøget brandrisiko, hvorfor jeg skal bede begge lejere sørge for, at egne effekter enten sættes ind i eget lejemål, eller i egne kælderrum.

Opgangen skal være helt fri, ligesom kælderen skal være friholdt for effekter – der må heller IKKE opmagasineres motoriserede køretøjer indenfor i ejendommen, da dette kan skade ejendommen.

Ovenstående bedes udført hurtigst muligt.

Bliver dette ikke gjort inden 10 dage fra nærværende mails afsendelse, vil jeg bestille fagfolk til at udføre dette, og dette er naturligvis for begge lejeres regning.

Kommer det til, at jeg bestiller fagfolk, skal jeg ikke undlade at gøre opmærksom på, at betalingen af dette er pligtig pengeydelse i lejeforholdet. Dvs. overholder De ikke betalingen, kan lejemålet ophæves i henhold til Lejelovens § 93 stk. 1, litra a.

Slutteligt skal jeg i medfør af lejelovens § 79 a stk. 1 nr. 2, 3 og 6, jf. lejelovens § 79 b stk. 1 nr. 2 meddele, at lejemålet vil blive ophævet og subsidiært opsagt jf. lejelovens § 93 stk. 1 litra e og g og lejelovens 83 stk. 1 litra e , såfremt gentagelsestilfælde forekommer.

Nærværende er sendt pr mail til begge lejere i opgangen, samt til beboerrepræsentationen.

 

Med venlig hilsen

Liz Nielsen

7 vedhæftede filer

Indgang til kælder

Vaskehus

Kældergang

Min Knallert i mit kælderrum

På 2 sal indgang til loftrum

Mit svar på cikane skrivelsen den 5 nov. 2015

Mit arrangement ud for min dør på 1 sal

Til KE:

Som svar på chikane skrivelsen dateret 5 nov. 2015 kan jeg oplyse at jeg har ingen effekter stående på trappegang og i kælder som ikke må være der. Det skuffe arrangement med grøntsags kasser ovenpå som står ud for min dør på 1 sal har stået der siden renoveringen i 2002 og er godkendt af Kommunen ved et bygningssyn i 2003.

Jeg har ganske rigtig en knallert opbevaret i mit kælderrum idet jeg er i besiddelse af 2 knallerter hvoraf den ene henstår som reserve i kælder (uden påfyldt brændstof) og der bliver den til den skal i brug.

Jeg har altid haft døren ind til mit kælderrum stående åben af hensyn til ventilation, men af hensyn til viceværtens sarte øjne har jeg nu lukket døren og påsat en hængelås, så der bliver taget hensyn til øjnene.

Alle må gerne se hvad jeg har opbevaret, man kan bare henvende sig så åbner jeg gerne.

Jeg ved hvorfor viceværten er blevet sur på mig, nemlig at jeg tillod mig at lægge billeder af svineriet ved miljøstationen den 03-07-2015 ud på min hjemmeside www.beboerstejlbjerg.dk

Der var ingen problemer da jeg hjalp med en længere vandslange, samt forlængerledning så han kunne forsøge at rense malingen af som var spildt på fliser og asfalt. Efterfølgende kontaktede han Sven Johansen og spurgte om han kunne foranledige billederne fjernet fra hjemmesiden, det kunne Sven ikke da han er uden indflydelse på sidens indhold.

Da jeg den 31 okt.2015 sender en berettiget klage til Ejerlauget Stejlbjergkvarteret-Kolding angående manglende vedligehold, går det helt i selvsving hos KE. Så skal der gang i kameraet samt klages over beboerne Skråningen 11.

Viceværten kunne i stedet have henvendt sig hos beboerne så vi kunne tale om problemerne og løst dem, håber det kan ske en anden gang.

 Med venlig hilsen Kurt Jepsen Skråningen 11.1 6000 Kolding mail:balokurt@gmail.com

Ps. Kirsten har også svaret KE. Men den skrivelse har jeg ikke bemyndigelse til at offentliggøre her på siden.