GENERALFORSAMLING I BEBOERREPRÆSENTATIONEN STEJLBJERG 2017

 

 

 

ÅRSMØDE 18. MARTS 2017 – REFERAT

 

 

 

DAGSORDEN I DEN RÆKKEFØLGE, DER BLEV AFTALT

 

 1. Mødet åbnes
 2. Budget / Kontingent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab
 5. Valg
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt

 

  REFERAT

 

 1. Indledningsvis konstateret, at indkaldelse og øvrige formalia er overholdt.

 

21 medlemmer var fremmødt.

 

 

 

 1. Stemmetællere og dirigent blev valgt.

 

 

 

 1. Orientering fra Kolding Lejerforening v. Gert V Jørgensen.

 

Herunder orientering om den løbende sag omhandlende lejeforhøjelse.

 

Aftalt, at bestyrelsen indkalder til ekstraordinær forsamling, når sagen har været i nævnet.

 

Derudover orientering om en konflikt mellem en lejer og ejeren, hvor sidstnævnte havde til hensigt, at udsætte lejeren. Sagen er endnu ikke afsluttet, men det forventes, at lejer og lejerforening får retten på deres (vores) side.

 

Afslutningsvis orientering om en sag om varmeregnskab, som uheldigvis blev afvist på grund af en formel fejl – for sent indsendt klage.

 

 

 

I forlængelse af punktet blev spørgsmålet om vedligeholdelse af udearealerne drøftet.

 

Der eksisterer en gruppe, som tager beslutninger om udearealerne – Ejerlauget.

 

NB. Ejerlauget dækker både ”vores område og de tilstødende. Der er økonomi til at udføre vedligeholdelse og forbedring af udearealerne.

 

Vi er repræsenteret v. Kirsten Jepsen; Kolding Ejendomsinvest og andre boligejere sidder i lauget.

 

Kirsten fortæller, at der kan være en del udfordringer under møderne, herunder at Kolding Ejendomsinvest påberåber sig marioteten og dermed ønsker, at have væsentlig indflydelse på beslutningerne.

 

Aftalt, at Kirsten på næste møde forsøger at opnå, at hække bliver klippet ned, så oversigtsforholdene bedres og at få øget niveauet for vedligeholdelse.

 

 

 

 Formand Lola Thomsen fremlagde bestyrelsens beretning.

 

Beretningen godkendt.

 

Ingen kommentarer.

 

 

 

 1. Kasserer Kurt Jepsen fremlagde regnskabet, som var uddelt til alle.

 

Regnskabet godkendt.

 

Et forslag blev vedtaget: fremover sikrer bestyrelsen, at foreningens kontanter opbevares i en selvstændig pengekasse og at privatøkonomi under ingen omstændigheder blandes med foreningens penge.

 

 

 

 1. Bestyrelsen vælges blandt beboerne.

 

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.

 

På valg var Lola Thomsen, som i foregående periode har fungeret som formand og Sven Johansen, som har været suppleant.

 

Begge blev genvalgt.

 

 

 

Revisorerne vælges blandt beboerne.

 

På valg var Tanja Hee Frederiksen og Hans-Henrik Muff Nielsen, som har fungeret som revisorer samt Maiken Kasdorf, som har været suppleant.

 

Alle blev genvalgt.

 

 

 

 1. Bestyrelsen havde modtaget forslag om, at alle fremover må have husdyr. I dag er det ikke tilladt for de beboere, som er kommet til efter, at kommunen frasolgte ejendommene.

 

Forslaget blev drøftet. Der var overvejende positiv stemning for forslaget.

 

Aftalen blev, at bestyrelsen undersøger mulighederne for en sådan tilladelse.

 

 

 

 1. Under punktet eventuelt blev et ønske om arrangementer drøftet.

 

Beklageligvis var der ringe tilslutning til sidste års arrangement til Koldinghus og efterfølgende spisning – tak til udvalget, for det arbejde de lagde i planlægningen.

 

Der var stemning for, at vi fortsat forsøger at planlægge arrangementer; forslag var blandt andet bustur, ølsmagning og københavnertur. Muligheden for at koble os på en tur, som en anden forening arrangerer blev luftet.

 

Aftale: Kevin Jepsen indgår i ”fest-udvalget” og forsamlingen håber, at Lars Knudsen og Ove Mørk er villige til at fortsætte i dette lille udvalg.

 

 

 

 1. Tilføjelser:

 

Hjemmeside Beboerrepræsentationen Stejlbjerg = beboerstejlbjerg.dk

 

Kontakt = beboer.stejlbjerg@gmail.com

 

 

 

Referat v. Lene Refshammer